ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ สงขลา

อบรมวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

ครูดวงฤทัย ไชยจารีย์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

เว็บไซต์ : Kru-aemy.in.th

ครูณูสนี หะยียูโซะ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เว็บไซต์ :  Krunoo.in.th

ครูสุทธิพงศ์ โหดหมาน

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เว็บไซต์ :  Kruree.in.th

หมายเหตุ