ภาพกิจกรรม ศูนย์ลพบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี