กำหนดการอบรม

วันที่ 1 ของการอบรม

08:30 - 08:45 น. พิธีเปิดการอบรมโดยมหาวิทยาลัยศูนย์การจัดอบรม มูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตร

08:45 - 09:15 น. บรรยายหัวข้อ: ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคืออะไร
- ประวัติและโครงสร้างระบบชื่อโดเมน
- ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการบริหารโดเมน .th และ .ไทย

09:15 - 09:45 น. บรรยายหัวข้อ: ความสำคัญของการมีชื่อโดเมน และข้อดีของการใช้โดเมน .th

09:45 - 10:00 น. บรรยายหัวข้อ: โดเมนภาษาท้องถิ่น .ไทย อีเมลภาษาไทย และการรองรับ

10:00 - 11:45 น. Workshop: การจดทะเบียนชื่อโดเมน
- การสมัครอีเมลภาษาไทย @คน.ไทย
- การจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย

11:45 - 12:00 น. เว็บไซต์คืออะไร

13:00 - 14:30 น. บรรยายหัวข้อ: วิธีการเตรียมเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์

15:00 - 16:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

วันที่ 2 ของการอบรม

08:30 - 12:00 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ต่อ)

13:00 - 14:30 น. Workshop: วิธีการเชื่อมต่อชื่อโดเมน .th กับ Google Sites และการตั้งค่า Analytics

15:00 - 15:30 น. ชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

15:30 - 16:00 น. พิธีปิดการอบรม

รายชื่อศูนย์จัดอบรม และวันที่จัดอบรม

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการอบรม (เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% และได้รับคะแนนจากการสร้างเว็บไซต์ตามหัวข้อที่กำหนดไม่น้อยกว่า 50%) จะได้รับวุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม (ระบุจำนวนชั่วโมง) จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยและภาคี จัดส่งทางอีเมลภายใน 45 วัน หลังการอบรม หรือ 15 วัน หลังการสรุปผลคะแนนจากคณะกรรมการ