ภาพกิจกรรม ศูนย์อุบลราชธานี

อบรมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี