ผลงานครู ศูนย์กาญจนบุรี

อบรมวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม

ครูภัทรชนก อ่วมสุวรรณ

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

เว็บไซต์ : kruwanny.in.th

ครูกัลย์ณิศา หอมจันทร์

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง

เว็บไซต์ : gunnisa.in.th

ครูวษุนี วรรณลือชา

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

เว็บไซต์ : wasunee.in.th

หมายเหตุ

01

www.kruprapin.in.th
ครูประพิณ แสงสะอาด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

02

www.krunamo.in.th
ครูชัญญาวีร์ เซี่ยงหว็อง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

03

www.panwana.in.th
ครูพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

04

www.kruto.in.th
ครูจันทร์คีลี ปิ่นทศิริ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

05

www.krumaple.in.th
ครูรัตติยากร ฤทธิ์เสือ
โรงเรียนวัดเบญพาด

06

www.krusorncom.in.th
ครูวสันต์ แจ้งแสง
โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"

07

www.suwimol.in.th
ครูสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

08

www.gunnisa.in.th
ครูกัลย์ณิศา หอมจันทร์
โรงเรียนบ้านบ่อระแหง

09

www.aonant.in.th
ครูกานต์ชนิดา กุละนาม
โรงเรียนวัดพังตรุ

10

www.fonfon.in.th
ครูกนิษฐา สังข์ทอง
โรงเรียนวัดพังตรุ

11

www.krucamp.in.th
ครูธรรมวิทย์ บุษบา
โรงเรียนบ้านทัพพระยา

12

www.kroogunmaa.in.th
ครูกรรทิมา บัณฑิตทอง
โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"

13

www.krupleum.in.th
ครูกรกช ศรีแสง
โรงเรียนบ้านทัพพระยา

14

www.jakkit.in.th
ครูจักรกฤษ สำราญ
โรงเรียนวัดคร้อพนัน

15

www.krunann.in.th
ครูนันทนา วิราศรี
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

16

www.krutopp.in.th
ครูจิตกร อารีย์วงศ์สถิตย์
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

17

www.krukeaja.in.th
ครูชนันท์ภัสส์ แก้วมาลา
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่

18

www.sorncom.in.th
ครูเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
โรงเรียนสายธรรมจันทร์

19

www.krukimbkv.in.th
ครูอำไพ ทวีบุญ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

20

www.kruphai91.in.th
ครูพินิจ โสบรรเทา
โรงเรียนชลกันยานุกูล

21

www.chonkanya.in.th
ครูสุวัฒน์ แสงภู่
โรงเรียนชลกันยานุกูล

22

www.kruningbkv.in.th
ครูกนกวรรณ บุพศิริ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

23

www.krunissabkv.in.th
ครูณิศศา ณภาส์ณัฐ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

24

www.banbiw.in.th
ครูสิรีธร ฉัตรทอง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

25

www.krusasi.in.th
ครูศศิมาพร คชาชัย
โรงเรียนวัดยางเกาะ

26

www.krunopcoding.in.th
ครูอรรณนพ แตงอ่อน
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี

27

www.watbannoi.in.th
ครูธนพล ลัภโต
โรงเรียนวัดบ้านน้อย

28

www.kruwanny.in.th
ครูภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

29

www.krulookex.in.th
ครูวิทวัส พุทธประเสริฐ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

30

www.gawkij.in.th
ครูก่อกิจ ธีราโมกข์
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

31

www.krumaipai.in.th
ครูธฐมน วิเชียร
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"

32

www.banthitit.in.th
ครูบัณฑิต สุธาพจน์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

33

www.sribell.in.th
ครูยุทธพงศ์ เจริญศรี
โรงเรียนวัดบ้านเก่า

34

www.kruaekphan.in.th
ครูเอกพันธ์ ตะพัง
โรงเรียนบ้านนาสวน

35

www.tonklait.in.th
ครูไตรรัตน์ ทองรัตนภาค
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

36

www.krucake.in.th
ครูชัชชารี ปานเรือง
โรงเรียนวัดบ้านเก่า

37

www.kruchot.in.th
ครูชยพล มากบุญมา
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ

38

www.wasunee.in.th
ครูวษุนี วรรณลือชา
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

39

www.edutalk.in.th
ครูไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
โรงเรียนห้วยยางวิทยา

40

www.krusanchai.in.th
ครูสรรชัย เหล่าวัฒนะไพศาล
โรงเรียนบ้านนาสวน

41

www.krupopcorn.in.th
ครูชาติกุลพล สมยาภักดี
โรงเรียนตลาดสำรอง

42

www.krutuk.in.th
ครูดวงรัตน์ สบายยิ่ง
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

43

www.krupirom.in.th
ครูภิรมย์ศรี สมทบ
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)

44

www.krutums.in.th
ครูวนาฤทธิ์ ผ่องฤกษ์
โรงเรียนบ้านหัวนา

45

www.kruwitsornkanit.in.th
ครูปิยวิทย์ เหลืองระลึก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

46

www.krukafair.in.th
ครูธนวรรณ วัลเลิศ
โรงเรียนวัดเบญพาด

47

www.krunight-english.in.th
ครูพัชรีวรรณ สุวรรณชัยชนะ
โรงเรียนวัดเบญพาด

48

www.bannok.in.th
ครูเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2