ปี 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th และ .ไทย ปี พ.ศ. 2566 เป็นโครงการที่ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรที่ดูแลบริหารจัดการชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ทั้ง .th และ .ไทย  ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนสถานที่จัดอบรม สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ได้ร่วมกันจัดขึ้นทั่วประเทศจำนวน 10 ศูนย์

ผลงานจากโครงการมีบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 506 คนและสามารถมีเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับโดเมน .th จำนวน 506 เว็บไซต์