ผลงานครู
ศูนย์นครราชสีมา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567

01
mo.in.th / เอ็มโอ.ไทย
ครูกนน ทศานนท์
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

02
kawita.in.th / กวิตา.ไทย
ครูกวิตา อุมาธรณ์
โรงเรียนศีขรภูมิ

03
krujarunee.in.th / ครูจารุณี.ไทย
ครูจารุณี เทียมรัตน์
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

04
krujidapa.in.th / ครูจิดาภา.ไทย
ครูจิดาภา ปิยเฉลิมชัย
โรงเรียนวัดสระแก้ว

05
krugamyui.in.th / ครูแก้มยุ้ย.ไทย
ครูจิตรลดา กิติธรรม
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

06
kruannar.in.th / ครูแอนนา.ไทย
ครูจิราภรณ์ หว่างแสง
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

07
kruariel.in.th / ครูแอเรียล.ไทย
ครูจุฑามาศ ชมภู
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลา​ไชย

08
krulookaod.in.th / ครูลูกอ๊อด.ไทย
ครูชญานุช บุญยงค์
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ)

09
chitsanupong.in.th / ชิษณุพงศ์.ไทย
ครูชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน

10
chutikan.in.th / ชุติกาญจน์.ไทย
ครูชุติกาญจน์ น้อยพลี
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

11
thitiworrada.in.th / ฐิติวรดา.ไทย
ครูฐิติวรดา กล้ากระโทก
โรงเรียนเสิงสาง

12
teachingmatherialsjayv.in.th /
สื่อการสอนเจวี.ไทย
ครูณัฏฐ์ พวงสันเทียะ
โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

13
kruchay.in.th / ครูเช่.ไทย
ครูณัฐพงษ์ บุญปอง
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

14
krunutch.in.th / ครูณุช.ไทย
ครูณุชรี อ่อนน้ำคำ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

15
krooday.in.th / ครูเด.ไทย
ครูเดชาธร พองาม
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

16
kru-jang.in.th / ครู-แจง.ไทย
ครูทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

17
9bee.in.th / นายบี.ไทย
ครูทวีวัฒน์ มธุรส
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

18
krubie.in.th / ครูบี๋.ไทย
ครูทัตพิชา สิทธิโชติ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

19
malangnoi.in.th / แมลงน้อย.ไทย
ครูทิพย์วรรณ พูนรัมย์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 บุรีรัมย์

20
kruthong.in.th / ครูธง.ไทย
ครูธงชัย ขำเทศเจริญ
โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

21
krubeamthanatcha.in.th /
ครูบีมธนัชชา.ไทย
ครูธนัชชา นาคทะเล
โรงเรียนเทพาลัย

22
krutaija.in.th / ครูต่ายจ้า.ไทย
ครูน้อมจิตร เฉลยไกร
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

23
kroopumpui.in.th / ครูปุ้มปุ้ย.ไทย
ครูนันทนิด พิมพ์วรรณา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

24
krukung.in.th / ครูกุ้ง.ไทย
ครูนิรุตติ์ มิตรธีระกิจ
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

25
tungjai.in.th / ตั้งใจ.ไทย
ครูนิศานาถ ทบวอ
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

26
kroowit.in.th / ครูวิท.ไทย
ครูประวิทย์ นาคมอญ
โรงเรียนบ้านพญาวัง

27
piya.in.th / ปิยะ.ไทย
ครูปิยะ เกียนประโคน
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

28
kru-aom.in.th / ครู-อ้อม.ไทย
ครูพัชรินทร์ นารินรักษ์
โรงเรียนบ้านโจด

29
pipat.in.th / พิพัฒน์.ไทย
ครูพิพัฒน์ ตะภา
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

30
penair.in.th / เพ็ญอากาศ.ไทย
ครูเพ็ญนภา ชนะชัย
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

31
poranee.in.th / ภรณี.ไทย
ครูภรณี สุดประโคน
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

32
rawatree.in.th / ราวตรี.ไทย
ครูราวตรี พันพรม
โรงเรียนเทพาลัย

33
wongkod.in.th / วงกต.ไทย
ครูวงกต จงคูณกลาง
โรงเรียนเทพาลัย

34
webdee.in.th / เว็บดี.ไทย
ครูวรเดช ทุมมะชาติ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา

35
krucop.in.th / ครูค็อป.ไทย
ครูวรัทภพ สมันศรี
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

36
warang.in.th / วราง.ไทย
ครูวรางคณา เชิดปรุ
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

37
coolbeam.in.th / ครูบีม.ไทย
ครูวัชราภรณ์ แสงทิตย์
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

38
kruwatcharee.in.th / ครูวัชรี.ไทย
ครูวัชรี วาลีประโคน
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

39
comba.in.th / คอมบา.ไทย
ครูวิทวัส นาคดี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

40
mongdav.in.th / มองดาว.ไทย
ครูวิสันต์ ชัยฤทธิ์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลับ

41
baskruthai.in.th / บาสครูไทย.ไทย
ครูศตวรรษ อาจเดช
โรงเรียนบ้านสระกอไทร

42
krunungning.in.th / ครูหนุงหนิง.ไทย
ครูศศิรัศมิ์ พงศ์ลวดกระโทก
โรงเรียนวัดสระแก้ว

43
aiwja.in.th / อิ๋วจ๋า.ไทย
ครูศิริลักษณ์ พูนนอก
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

44
annsaifon.in.th / แอนสายฝน.ไทย
ครูสายฝน ชัยกาศ
โรงเรียนเทพาลัย

45
kroosai.in.th / ครูเอสเอไอ.ไทย
ครูสายสวาสดิ์ ทองศรี
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

46
krufam.in.th / ครูแฟ้ม.ไทย
ครูสุขเกษม จันทรแสน
โรงเรียนบ้านโคกแขวน

47
itkids.in.th / ไอทีคิดส์.ไทย
ครูสุนันทา สร้อยสวัสดิ์
โรงเรียนวัดสระแก้ว

48
nitedcoding.in.th / นิเทศโค้ดดิ้ง.ไทย
ครูสุพิชฌาย์ ศรีโคตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

49
krusoonlearn.in.th /
ครูโสออนเลิร์น.ไทย
ครูโสภา โคตรสมบัติ
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)

50
krukungka.in.th / ครูกุ้งค่ะ.ไทย
ครูหทัยรัตน์ คงธนจารุเลิศ
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

51
kruhall.in.th / ครูฮอลล์.ไทย
ครูอภิมุข วันเฟื่องฟู
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครราชสีมา

52
krukobsuntron.in.th /
ครูกบสุนทร.ไทย
ครูอมรรัตน์ หาญวิชาชัย
โรงเรียนสุนทรวัฒนา

53
coolbew.in.th / คูลบิว.ไทย
ครูอลงกต หาญชนะ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

54
ubonpan.in.th / อุบลพรรณ์.ไทย
ครูอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

55
seubainganjayv.in.th /
สื่อใบงานเจวี.ไทย
ครูภานุวัฒน์ พวงสันเทียะ
โรงเรียนนบ้านบิง
(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)

56
momayving.in.th / โมเมวิ้ง.ไทย
ครูพรชนก ปลื้มมะลัง
โรงเรียนวัดสระแก้ว

57
suphasron.in.th / สุภาษร.ไทย
ครูสุภาษร พระไชยบุญ
โรงเรียนชลประธานสงเคราะห์

58
nattanannaka.in.th /
ณัฐนันท์นะคะ.ไทย
ครูณัฐนันท์ ทองเรือง
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม