ผลงานครู
ศูนย์ชลบุรี

@  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567

ภาพกิจกรรม

01
krukamonlada.in.th /
ครูกมลลดา.ไทย
ครูกมลลดา อัศวพัชรกุล
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

02
wangchanfarm.in.th /
วังจันทร์ฟาร์ม.ไทย
ครูกมลวิทย์ ยุระตา
โรงเรียนวัดป่าประดู่

03
mathecoboys.in.th /
คณิตอีโค่บอยส์.ไทย
ครูกิตติศักดิ์ จูเอี่ยม
โรงเรียนวัดป่าประดู่

04
kwannalin.in.th / ขวัญนลิน.ไทย
ครูขวัญนลิน ใสโศก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

05
krurayzing.in.th / ครูเรซิ่ง.ไทย
ครูจเร หัตถภูมิเกษตร
โรงเรียนบางละมุง

06
krunampu.in.th / ครูน้ำพุ.ไทย
ครูจินดาพร เทียมภักดี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

07
peemom.in.th / พี่หม่อม.ไทย
ครูจิรายุทธ เมียงมาก
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

08
belltatip.in.th / เบลล์ฑาทิพย์.ไทย
ครูจุฑาทิพย์ ทรัพย์สิน
โรงเรียนเกาะสีชัง

09
kruchatchai.in.th / ครูฉัตรชัย.ไทย
ครูฉัตรชัย ใสไธสง
โรงเรียนนิคมวิทยา

10
kruyahya.in.th / ครูย่าญา.ไทย
ครูชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์
โรงเรียนคลองกื่วยิ่งวิทยา

11
kru-nate.in.th / ครูเนตร.ไทย
ครูชัญญาพัชญ์ อิติปิ
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

12
krunathadech.in.th / ครูณธเดช.ไทย
ครูณธเดช บุญแสนแผน
โรงเรียนเกาะสีชัง

13
krunuttaaum.in.th / ครูณัฐอัม.ไทย
ครูณัฐกาน อ่อนรั่ว
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

14
mathkrumay.in.th / คณิตครูเมย์.ไทย
ครูณิชาพร เจริญวานิชกูร
โรงเรียนวัดป่าประดู่

15
tassawan.in.th / ทัศวรรณ.ไทย
ครูทัศวรรณ ชินวัลย์
โรงเรียนวัดป่าประดู่

16
tongnoii.in.th / ตองน้อย.ไทย
ครูทิพย์สุดา การรัศมี
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

17
krutanakit044.in.th /
ครูธนกฤต044.ไทย
ครูธนกฤต ปัจจัย
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

18
hawkeye.in.th / ฮอกอาย.ไทย
ครูธนะชัย แก้วเสริฐ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

19
sameena.in.th / ษะมีนะห์.ไทย
ครูนงลักษณ์ มากอุส่าห์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

20
krupepsi.in.th / ครูเป๊บซี่.ไทย
ครูนพดล บุตรลักษณ์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

21
kruyanapat.in.th / ครูยานภัทร.ไทย
ครูนภัทร บุญแสนแผน
โรงเรียนเกาะสีชัง

22
tamalom.in.th / ตามอาลมณ์.ไทย
ครูปารีณา เศรษฐมาตย์
โรงเรียนบ้านหนองสลุด

23
kunying.in.th / คุณหญิง.ไทย
ครูพนิดา คำเนตร
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง
(อุดมพิทยากร)

24
krutha.in.th / ครูต๊ะ.ไทย
ครูพลรัตน์ รูปแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

25
dikgy.in.th / ดิ๊กกี้.ไทย
ครูพิชชากร สาแก้ว
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

26
mathkrumook.in.th /
คณิตครูมุก.ไทย
ครูพิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร
โรงเรียนบ้านค่าย

27
krupim.in.th /ครูพิม.ไทย
ครูพิมศิริ ยอดยิ่งยงค์
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

28
krubirdpasathai.in.th /
ครูเบิร์ดภาษาไทย.ไทย
ครูภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
โรงเรียนบ้านค่าย

29
nongphaknam.in.th /
หนองผักหนาม.ไทย
ครูมณฑา กันทรพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

30
fonmay.in.th / ฝนเมย์.ไทย
ครูเมธาวี ศิริวงศ์
โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

31
wadee.in.th / วดี.ไทย
ครูรุ่งนภา ขาวสะอาด
โรงเรียนนพนัสพิทยาคาร

32
nui-indy.in.th / นุ้ยอินดี้.ไทย
ครูรุ่งนภา ขาวสะอาด
โรงเรียนนพนัสพิทยาคาร

33
kru-nan.in.th / ครูแนน.ไทย
ครูวรรณิษา เข็มทอง
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

34
krumameaw.in.th / ครูมะเหมี่ยว.ไทย
ครูวิภาดา โพธิ์ประสาท
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง
(อุดมพิทยากร)

35
itech.in.th / ไอเทค.ไทย
ครูวีรวุฒิ เกตุจำนงค์
โรงเรียนวัดบางเป้ง

36
krujib.in.th / ครูจิ๊บ.ไทย
ครูวีระพงษ์ ถวิลคำ
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

37
krusaraaom.in.th / ครูซาร่าอ้อม.ไทย
ครูศราลี บรรจง
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง

38
krumeyron1.in.th / ครูเมย์ร่อน1.ไทย
ครูศศิธร ค้าข้าว
โรงเรียนบางละมุง

39
khuotm.in.th / ครูอตม.ไทย
ครูศิราวรรณ พันธวัน
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

40
krusom.in.th / ครูส้ม.ไทย
ครูสินีนาฏ จีระสุข
โรงเรียนวัดท่าเรือ

41
kruyingcom.in.th / ครูหญิงคอม.ไทย
ครูสุมัทนา อ่องจำปา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

42
kruacaradet.in.th / ครูอัครเดช.ไทย
ครูอัครเดช พงศิริวิลัย
โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

43
krumiw.in.th / ครูหมิว.ไทย
ครูอัจฉราพรรณ พานหาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

44
anya.in.th / อัญญา.ไทย
ครูอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ
โรงเรียนยางวิทยาคาร

45
kroopai.in.th / เว็บครูไผ่.ไทย
ครูอัษฎาพร พุทธภูมิ
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

46
krurassy.in.th / ครูราสซี่.ไทย
ครูหทัยรัตน์ ธัญญเจริญ
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

47
krumingza.in.th / ครูมิ่งซ่า.ไทย
ครูกิตติพงษ์ สกุลทอง
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

48
worachote.in.th / วร-โชติ.ไทย
ุณวรโชติ พันธ์สนิท
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

49
gamecom.in.th / เกมคอม.ไทย
ุณธนสร เพชรคอน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

50
krumarut.in.th / ครูมารุต.ไทย
ครูมารุต สมานรักษ์
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

51
kroo-ying.in.th / ครู-หญิง.ไทย
ครูเบญจมาศ ชูศรี
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม