ผลงานครู
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

@ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพกิจกรรม

01
kruhuafull.in.th / ครูหัวฟู.ไทย
ครูกรรณิการ์ ประวัติศรี
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่
(เวชพันธุ์อนุสรณ์)

02
krujinjin.in.th / ครูจินจิน.ไทย
ครูจิณห์นิภา สุดดวง
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

03
kunkroople.in.th / คุณครูเปิ้ล.ไทย
ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

04
jittree.in.th / จิตรีย์.ไทย
ครูจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

05
chairat.in.th / ชัยรัตน์.ไทย
ครูชัยรัตน์ ทับบุรี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

06
krupheeson.in.th / ครูพี่ซัน.ไทย
ครูชาคริต โหลแก้ว
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

07
nihongochosky.in.th /
นิฮงโกะโชสกาย.ไทย
ครูโชติมา แก่นคำ
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

08
kruonenglish.in.th /
ครูออนอิงลิช.ไทย
ครูณัฐชยา เนวชื่น
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

09
krudonut.in.th / ครูโดนัท.ไทย
ครูณัฐนันท์ ศรีสวย
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

10
chainid.in.th / ชัยณิช.ไทย
ครูณิชชชัญ ชัยฤทธิ์
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

11
kruyuitidarat.in.th /
ครูยุ้ยธิดารัตน์.ไทย
ครูธิดารัตน์ แก้วมาลี
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

12
krungam.in.th / ครูงาม.ไทย
ครูนฤมล อ่วมภู่
โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย

13
monnatthirada.in.th /
มนนัทธิรดา.ไทย
ครูนัทธิรดา แสงเดือน
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

14
krumaprang-td.in.th /
ครูมะปรางรำไทย.ไทย
ครูพจนา เรืองนนท์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

15
vplc.in.th / วีพีแอลซี.ไทย
ครูพีระศิลป์ เอกฐิน
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

16
montawan.in.th / มณฑวรรณ.ไทย
ครูมณฑวรรณ ฤทธิจันทร์
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่
(เวชพันธุ์อนุสรณ์)

17
kunkroojoy.in.th / คุณครูจอย.ไทย
ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

18
krubeeonline.in.th /
ครูบีออนไลน์.ไทย
ครูวนิดา หงษ์ยิ้ม
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

19
kroooil.in.th / ครูออย.ไทย
ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (พระนครศรีอยุธยา)

20
warayu-kruthai.in.th /
วรายุครูไทย.ไทย
ครูวรายุ ศรีบุบผา
โรงเรียนวัดเชิงท่า

21
kruwarin.in.th / ครูวริน.ไทย
ครูวรินธร มีเทศ
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่
(เวชพันธุ์อนุสรณ์)

22
krunoie320.in.th /
ครูหน่อยสามสองศูนย์.ไทย
ครูวัชรินทร ทรงมะลิ
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

23
krudeedee.in.th / ครูดีดี.ไทย
ครูวันดี โค้ไพบูลย์
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

24
kruwadsana.in.th/ ครูวาสนา.ไทย
ครูวาสนา โนนหัวรอ
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

25
rejent.in.th / รีเจ้นท์.ไทย
ครูวิมลรัตน์ เทียนวิมลชัย
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

26
chem-kruwa.in.th / เคมีครูวา.ไทย
ครูวิไลวรรณ ทองศรี
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

27
krubowsasi.in.th / ครูโบว์ศศิ.ไทย
ครูศศิวิมล ภักดี
โรงเรียนปากกรานพิทยา

28
krusiri.in.th / ครูศิริ.ไทย
ครูศิรินภา ปิดตาฝ้าย
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

29
kruakit.in.th / ครูอคิท.ไทย
ครูสมคิด ยอดเสนี
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

30
krusarinya.in.th / ครูสารินยา.ไทย
ครูสรินยา พระจันทร์ศรี
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

31
krusunday.in.th / ครูซันเดย์.ไทย
ครูสายัณห์ เทียนวิมลชัย
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

32
krunew.in.th / ครูนิว.ไทย
ครูสิรินทรา อาจหาญ
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่
(เวชพันธุ์อนุสรณ์)

33
teddytik.in.th / เท็ดดี้ติ๊ก.ไทย
ครูสุกัญญา ขวัญสมคิด
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า

34
krufaii172.in.th / ครูฝ้าย172.ไทย
ครูสุนันทา เลอสวรรค์วารี
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

35
jiab69.in.th / เจี๊ยบ69.ไทย
ครูสุพัตรา ทรัพย์เสถียร
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

36
kruploy.in.th / ครูพลอย.ไทย
ครูอภิชญา พานิชชอบ
โรงเรียนวัดถนนแค

37
rongau.in.th / รองอุ๊.ไทย
ครูอรวรรณ สุขเกษา
โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม

38
pichanao.in.th / พิชาเนา.ไทย
ครูพิชานนท์ เนาเพ็ชร
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

39
freshscience.in.th / เฟรชซายน์.ไทย
ครูเบญจวรรณ เรียบร้อย
โรงเรียนวัดบ้านม้า

40
kunkrooauy.in.th / คุณครูอุ๋ย.ไทย
ครูปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา