ผลงานครู

โรงเรียนบ้านมะเดื่อ จ.ระยอง
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567

01
krumook.in.th / ครูมุก.ไทย
ครูอรยา สีหาบุตร

02
krulookpoo.in.th / ครูลูกปู.ไทย
ครูปิยะดา เชียงทอง

03
apiradeedie.in.th / อภิรดีดี้.ไทย
ครูอภิรดี เทียมศักดิ์

04
krurit.in.th / ครูริท.ไทย
ครูสัมฤทธิ์ นิวินรัมย์

05
krujanjan.in.th / ครูแจนแจน.ไทย
ครูพัชรี สัญจร

06
krumath.in.th / ครูแมธ.ไทย
ครูจุฑามาศ ตามไธสง

07
kruying.in.th / ครูหญิง.ไทย
ครูทิพวรรณ กีทีประกูล

08
dudtip.in.th / ดุจทิพย์.ไทย
ครูจุฑาทิพย์ ดุจจานุทัศน์

09
krucartoon.in.th / ครูการ์ตูน.ไทย
ครูนงนุช สมรฤทธิ์

10
krunubsong.in.th / ครูนับสอง.ไทย
ครูพรพิมล มั่นคง

11
phapfun.in.th / ภาพฝัน.ไทย
ครูเหมือนฝัน เสกแปลก

12
krupandy.in.th / ครูแพนดี้.ไทย
ครูวรพิชชา การเกตุ

13
jae.in.th / แจ้.ไทย
ครูกาญจนา โพธิ์ทอง

15
teacherai.in.th / ครูไอย์.ไทย
ครูสาริณี แก้วคำ

16
krum.in.th / ครูเอ็ม.ไทย
ครูปิยณัฐ บานชื่น

17
banhuaytubmorn.in.th / บ้านห้วยทับมอญ.ไทย
ครูนาตยา บุนนาค

18
krukoykoy.in.th / ครูก้อยก้อย.ไทย
ครูจตุพร ปราศจาก

19
toomjung.in.th / ตุ๋มจัง.ไทย
ครูสุณี จันทร์ขอนแก่น