ที่มาและความสำคัญ

จำนวนชื่อโดเมนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและดิจิทัลของประเทศ นอกเหนือจากสถิติจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมนภายใต้รหัส .th ซึ่งถือเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดประเภทรหัสประเทศ (Country Code Top Level Domain: ccTLD) โดย .th หมายถึงรหัสประเทศไทย จึงเรียกว่า “ชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย” แม้ว่าหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้บรรจุพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หนึ่งในนั้นได้กล่าวถึงชื่อโดเมนไว้เป็นที่เรียบร้อย (หัวข้อ 5.3 อินเทอร์เน็ต) หากแต่การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ ส่งเสริมการใช้งานชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย รวมถึงชื่อโดเมนรหัสประเทศภาษาไทย หรือ .ไทย (อ่านว่า ดอท ไทย) ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยจะส่งผลดีในหลายด้าน อาทิ การนำสถิติและข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ประกอบการในประเทศที่ใช้ชื่อโดเมนประเภทรหัสประเทศไทยไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาการเปิดเว็บไซต์หรือใช้อีเมลหลอกลวง เนื่องจากการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ทุกชื่อได้รับการตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ถือครองชื่อโดเมนโดยนายทะเบียน จึงเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับเว็บไซต์และที่อยู่อีเมล เป็นต้น 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรที่ดูแลบริหารจัดการชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ทั้ง .th และ .ไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนและประโยชน์ของการดำเนินการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบ Train the trainer เพื่อที่คุณครูจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th และ .ไทย เป็นหลักสูตรเสริมจากหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่นที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ วิธีจัดทำเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้คุณครูและนักเรียนสามารถต่อยอดการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

คุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ทุกสาขาวิชา ทั่วประเทศ (จํากัดโรงเรียนละ 2 ท่าน ศูนย์ละไม่เกิน 50 ท่าน) 

รายชื่อศูนย์จัดการอบรม

(2 ศูนย์/ภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค รวม 10 ศูนย์)


สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

สิทธิสำหรับผู้ผ่านการอบรม (เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% และได้รับคะแนนจากการสร้างเว็บไซต์ตามหัวข้อที่กำหนดไม่น้อยกว่า 50%)

ดาวน์โหลด

กำหนดการอบรมวันที่ 1

08:30 - 08:45 น. พิธีเปิดการอบรมโดยมหาวิทยาลัยศูนย์การจัดอบรม มูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตร

08:45 - 09:15 น. บรรยายหัวข้อ: ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคืออะไร
- ประวัติและโครงสร้างระบบชื่อโดเมน
- ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการบริหารโดเมน .th และ .ไทย

09:15 - 09:45 น. บรรยายหัวข้อ: ความสำคัญของการมีชื่อโดเมน และข้อดีของการใช้โดเมน .th

09:45 - 10:00 น. บรรยายหัวข้อ: โดเมนภาษาท้องถิ่น .ไทย อีเมลภาษาไทย และการรองรับ

10:00 - 11:45 น. Workshop: การจดทะเบียนชื่อโดเมน
- การสมัครอีเมลภาษาไทย @คน.ไทย
- การจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย

11:45 - 12:00 น. เว็บไซต์คืออะไร

13:00 - 14:30 น. บรรยายหัวข้อ: วิธีการเตรียมเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์

15:00 - 16:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

กำหนดการอบรมวันที่ 2

08:30 - 12:00 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ต่อ)

13:00 - 14:30 น. Workshop: วิธีการเชื่อมต่อชื่อโดเมน .th กับ Google Sites และการตั้งค่า Analytics

15:00 - 15:30 น. ชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

15:30 - 16:00 น. พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการอบรม (เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% และได้รับคะแนนจากการสร้างเว็บไซต์ตามหัวข้อที่กำหนดไม่น้อยกว่า 50%) จะได้รับวุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม (ระบุจำนวนชั่วโมง) จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยและภาคี จัดส่งทางอีเมลภายใน 45 วัน หลังการอบรม หรือ 15 วัน หลังการสรุปผลคะแนนจากคณะกรรมการ