ผลงานครู

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จ.เชียงใหม่
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 

01
kruwaris.in.th / ครูวริศ.ไทย
ครูวริศรา ใจแก้ว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

02
englishwithdreamy.in.th /
อิงลิชวิทดรีมมี่.ไทย
ครูจิดาพันธุ์ ศรีเทศ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

03
kruthip.in.th / ครูทิพ.ไทย
ครูศุภรัตน์ คำเรืองฤทธิ์
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

04
topkanit.in.th / ท็อปคณิต.ไทย
ครูอนวัช นันทะเสน
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

05
kruarmcy.in.th / ครูอาร์มซี่.ไทย
ครูอัครพล สายหมอก
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

06
krujuneje.in.th / ครูจูนจี้.ไทย
ครูปิยนันท์ คุณาคำ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

07
krufai-science.in.th /
ครูฝ้าย-วิทยาศาสตร์.ไทย
ครูธัญญพัทธ์ ดวงดี
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

08
krudolly.in.th / ครูดลลี่.ไทย
ครูนพดล สายเมืองแก้ว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

09
krubowiie.in.th / ครูโบวี่.ไทย
ครูนันทพร ปัญญาสูง
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

10
pokkrong.in.th / ปกครอง.ไทย
ครูปกครอง บัววิรัตน์เลิศ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

11
kruwiwi.in.th / ครูวิวิ.ไทย
ครูวิไล กล้าหาญ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

12
krubamboo.in.th / ครูแบมบู.ไทย
ครูพรพิมล ก้อนแก้ว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

13
tonink.in.th / ต้นอิงค์.ไทย
ครูกิตตินันท์ มงคล
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

14
krunokjuta.in.th / ครูนกจุฑา.ไทย
ครูจุฑาทิพย์ ดิษฐาน
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

15
krugolf.in.th / ครูกอล์ฟ.ไทย
ครูปฏิภาณ จินาวงค์
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

16
kruooykhom.in.th / ครูอ้อยคำ.ไทย
ครูภัทรนาถ วะไลใจ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

17
krufonny.in.th / ครูฝนนี่.ไทย
ครูกนกวลี ชัยชะนะ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

18
krudadee.in.th / ครูดาดี้.ไทย
ครูพิชญากร คำใส
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

19
krupub.in.th / ครูปั๊บ.ไทย
ครูทศวรรษ วณิกกุล
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

20
rosepainting.in.th / โรสเพ้นติ้ง.ไทย
ครูนรินทร์ โพธิสมบัติ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

21
kroonid.in.th / ครูนิด.ไทย
ครูนิรมล เลิศศรีมงคล
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

22
krupraweena.in.th / ครูประวีณา.ไทย
ครูประวีณา พิทาคำ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

23
krumobay.in.th / ครูโมบายม์.ไทย
ครูพิมพ์วิภา เต็งสุวรรณ์
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

24
kruaunny.in.th / ครูอัญนี่.ไทย
ครูจิณณ์ณิตา  ศิริภา
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

25
kruphai.in.th / ครูไผ่.ไทย
ครูเอกพันธ์ จันทาวงษ์
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

26
krugoionair.in.th /
ครูก้อยออนแอร์.ไทย
ครูอรวรรณ จันทร์ชมภู
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

27
kruearn.in.th / ครูเอิร์น.ไทย
ครูศริญญา ปันธิยะ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

28
kruphob.in.th / ครูภพ.ไทย
ครูจักรภพ สุริยะมงคล
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

29
krunimnim.in.th / ครูนิ่มนิ่ม.ไทย
ครูกาญจนา เหมืองหม้อ
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์