ผลงานครู

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
กทม.
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567

01
aree27.in.th / อารี่27.ไทย
ครูอารีรัตน์ บำรุงผล
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

02
tea789.in.th / แต789.ไทย
ครูปพิณญา เอี่ยมเจริญศักดิ์
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

03
golf35.in.th / กอล์ฟ35.ไทย
ครูสุจิตรา ขันประกอบ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

04
kruannann.in.th / ครูแอนแอน.ไทย
ครูจิตาภรณ์ ภูสีมา
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

05
twome.in.th / ทูมี.ไทย
ครูศิริญา สีดาเขียว
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

06
sugar.in.th / ชูก้า.ไทย
ครูมนัสมนต์ จีนสวัสดิ์
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

07
teachernutty.in.th / ครูนัตตี้.ไทย
ครูจุไรวรรณ บุบผามาลา
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

08
wattanasilcat.in.th /
วัฒนศิลป์แคท.ไทย
ครูธนวัฑฒ์ วัฒนศิลป์
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

09
krukiks.in.th / ครูกิ๊กส์.ไทย
ครูกฤษฎา จันทร์สิงขรณ์
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

10
aofalone.in.th / อ๊อฟอะโลน.ไทย
ครูกิตติศักดิ์ จตุเทน
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

11
krunid3.in.th / ครูนิด3.ไทย
ครูศุภรดา เรืองบุญ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

12
pumpim.in.th / ปุ๋มปิ๋ม.ไทย
ครูพิชชาภัทร์ พิวัฒน์จารุกุล
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

13
krupatong.in.th / ครูเปตอง.ไทย
ครูสิทธิกร บำรุงราษฎร์
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

14
amygamer.in.th / เอมี่เกมเมอร์.ไทย
ครูศรัณยา วิสุทธิ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

15
naruemaii.in.th / นฤใหม่.ไทย
ครูนฤมล ยำพะวา
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

16
tookcare.in.th / ตุ๊กแคร์.ไทย
ครูสุชาดา ชุติไพจิตร
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

17
plearn.in.th / พีแอลอีเออาร์เอ็น.ไทย
ครูพัทชญา ศรีชัยภูมิ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

18
krunattapat.in.th / ครูณัฐพัฒน์.ไทย
ครูณัฐพัฒน์ หาดคำ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

19
mon2535.in.th / มน2535.ไทย
ครูวิยะดา แสนบัว
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

20
bcsbma.in.th / บีซีเอสบีเอ็มเอ.ไทย
ครูศักดา อุตวัฒน์
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

21
mooploy.in.th / หมูพลอย.ไทย
ครูนาฏอนงค์ พลการ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

22
sociald.in.th / สังคมดี.ไทย
ครูเมธี นิโอ๊ะ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

23
krukamon.in.th / ครูกมล.ไทย
ครูกมลชนก ศิริแจ่ม
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)