ผลงานครู ศูนย์จันทบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

ภาพกิจกรรม

ครูบุญส่ง พุ่มบาน

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

เว็บไซต์ : boonsong.in.th

ครูอภิญญา แสงเพชร

โรงเรียนศรีราชา

เว็บไซต์ : krumim.in.th

ครูจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

เว็บไซต์ : kruchitiphat.in.th

หมายเหตุ

01

www.krupu.in.th
ครูอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์
โรงเรียนระยองวิทยาคม

02

www.kruzia.in.th
ครูศรัญญา งามสม
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

03

www.krunettbito.in.th
ครูณัชพล ศรีลาโท
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

04

www.boonsong.in.th
ครูบุญส่ง พุ่มบาน
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

05

www.kruchinnapan.in.th
ครูชินพันธุ์ ศรีโพธิ์
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

06

www.changtor.in.th
ครูสัจจา ช่างต่อ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

07

www.krudoksok.in.th
ครูดรุณี บุญวงค์
โรงเรียนวัดป่าประดู่

08

www.krutipsuda.in.th
ครูทิพย์สุดา สรณะ
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

09

www.krupia.in.th
ครูเพทาย สุขสว่าง
โรงเรียนวัดป่าประดู่

10

www.omega999.in.th
ครูชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

11

www.krutonpalm.in.th
ครูวีระวุฒิ วรรณภากร
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

12

www.krutong.in.th
ครูจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

13

www.krugumpun.in.th
ครูภูวดล รักษาแก้ว
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

14

www.krujame.in.th
ครูอนงค์นุช โคตรวงษ์
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

15

www.kjp.in.th
ครูสุวิกรานต์ เจียมจันทร์
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

16

www.krutiger.in.th
ครูพนิตธิดา เปรมานุพันธ์
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

17

www.kruben.in.th
ครูเบญจมาศ พึ่งน้ำ
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

18

www.nn-wifi.in.th
ครูกัณฑ์ธิมา บุญศรี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

19

www.np-wifi.in.th
ครูกฤษฎา บุญศรี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

20

www.krukae.in.th
ครูกนกกาญจน์ แสงทอง
โรงเรียนแสงทอง ชลบุรี “สุขบท”

21

www.paolo.in.th
ครูสุพัตรา ใจตั้ง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22

www.krumay.in.th
ครูเมธาพร สาริการณ์
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

23

www.krukhomsan.in.th
ครูคมสัน พันหล้า
โรงเรียนศรียานุสรณ์

24

www.kruchitiphat.in.th
ครูจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
โรงเรียนศรียานุสรณ์

25

www.ampa.in.th
ครูอำภา ฟังคำ
โรงเรียนบ้านต้นกระบก

26

www.krumim.in.th
ครูอภิญญา แสงเพชร
โรงเรียนศรีราชา

27

www.kruaroi.in.th
ครูอดุลย์ เข็มรัตน์
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

28

www.krumednoon.in.th
ครูกิติยา บำรุงวงศ์
โรงเรียนระยองวิทยาคม

29

www.kruparichat.in.th
ครูปาริฉัตร ขำยะบุญ
โรงเรียนศรีราชา

30

www.krukammanit.in.th
ครูกามนิต บุตรดา
โรงเรียนบ้านหนองสลุด

31

www.krudouble.in.th
ครูอันธิกา ผดุงศาสน์
โรงเรียนบ้านต้นกระบก

32

www.niteskalasin1.in.th
ครูพรเพ็ญ ฤทธิลัน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

33

www.mathkrupuk.in.th
ครูชนิดา รื่นรมย์
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

34

www.krukingkan.in.th
ครูกิ่งกาญจณา​ สุวรรณโชติ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

35

www.kruploen.in.th
ครูเพลินจิตร​ นาบุญ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

36

www.krutualek.in.th
ครูณิชาดา ปัญจวีณิน
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

37

www.ruksawaideedee.in.th
ครูภิรญา แพทย์รักษา
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

38

www.peenitt.in.th
ครูนิตยา อภิญ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

39

www.by.in.th
ครูวรรณวิภา เกตุแก้ว
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

40

www.sb.in.th
ครูสิริพงษ์ บุญกล้า
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

41

www.tamkruma.in.th
ครูจันทร์พิมพ์ ณ พัทลุง
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ

42

www.krugroup.in.th
ครูปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

43

www.aroonkot.in.th
ครูอรุณ คชพลาย
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

44

www.krudaapk.in.th
ครูพนิดา มานะต่อ
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

45

www.krunanny.in.th
ครูจุฑารัตน์ ไกรยราช
โรงเรียนศรียานุสรณ์

46

www.krunarin.in.th
ครูนาริน เทวบาล
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

47

www.laoshiploy.in.th
ครูเพชรฏภรณ์ บุตรดา
โรงเรียนบ้านหนองสลุด

48

www.krutanavit.in.th
ครูธนวิทย์ เต็งรัง
โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง

49

www.krugin.in.th
ครูธัญลักษณ์ ใจสุข
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

50

www.kruyadarin.in.th
ครูญาดรินทร์ พุ่มบาน
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

51

www.krusaichon.in.th
ครูสายชล ต่ายนิล
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

52

www.kansiree.in.th
ครูกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

53

www.krurossarin.in.th
ครูรสริน สารจันทร์
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา