ภาพกิจกรรม ศูนย์จันทบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี