ผลงานครู ศูนย์สุราษฎร์ธานี

อบรมวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม

ครูวรพล ครุฑวิสัย

โรงเรียนปากพนัง

เว็บไซต์ : kroobank.in.th

ครูสัตยา ทองอ่อน

โรงเรียนบ้านบ่อผุด

เว็บไซต์ : krupalm.in.th

ครูเจตพล ป้อมแดง

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

เว็บไซต์ : krujet.in.th

ครูธนายุส พิจยานนท์

โรงเรียนสตรีระนอง

เว็บไซต์ : Witthayakankhamnuan.in.th 

หมายเหตุ

01

www.codingme.in.th
ครูฏรินทร คงมณี
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

02

www.suphanwadee.in.th
ครูสุพรรณวดี ประสงค์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

03

www.krupreuk.in.th
ครูพฤกษา อุยสุย
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

04

www.krukafuse.in.th
ครูบุญญนิษฐ์ สมณะ
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

05

www.kruman.in.th
ครูธเนตร เล็กวารี
โรงเรียนศรียาภัย

06

www.kroobank.in.th
ครูวรพล ครุฑวิสัย
โรงเรียนปากพนัง

07

www.krubaw.in.th
ครูอนุจิตร จันทศรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

08

www.krulookjeab.in.th
ครูสุทินา สุธรรมานนท์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

09

www.kidbuak.in.th
ครูเตชินี ภิรมย์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม

10

www.kruohm.in.th
ครูเดชาธร ปริปุญญพาสน์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

11

www.kritsada.in.th
ครูกฤษฎา ทองกำเหนิด
โรงเรียนเมืองหลังสวน

12

www.kruair.in.th
ครูทัศนีย์ แท่นจันทร์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

13

www.krukim.in.th
ครูวลัยพรรณ ถาวะรัตน์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

14

www.krupor.in.th
ครูชญานิน คมพจน์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

15

www.witkrutim.in.th
ครูรัตนา เรืองกูล
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

16

www.krubow.in.th
ครูกัญญา เอียดเกาะสมุย
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

17

www.kruoah.in.th
ครูอัจฉรา สมหวัง
โรงเรียนบ้านบ่อผุด

18

www.krukan.in.th
ครูกาญจนา อ่อนวัช
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

19

www.saowit.in.th
ครูมาลัยรัตน์ คงศาลา
โรงเรียนบ้านบางสาน

20

www.kruaekme.in.th
ครูพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

21

www.chayanan.in.th
ครูชยานันท์ แท่นแสง
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

22

www.kruyastem.in.th
ครูปาริชาติ ชัยสงคราม
โรงเรียนบ้านบางสาน

23

www.sangkhomkruta.in.th
ครูศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
โรงเรียนบ้านคลองสงค์

24

www.kruphat.in.th
ครูทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ
โรงเรียนบ้านดอนงาม

25

www.krunui.in.th
ครูสุชาดา เสวกสูตร
โรงเรียนบ้านนาสาร

26

www.krupornsupa.in.th
ครูพรสุภา มหาทรัพย์
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

27

www.kruwimon.in.th
ครูวิมลมาส อุดมสินธ์
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

28

www.mj.in.th
ครูมณฑา ลิ่มสกุล
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

29

www.krupat.in.th
ครูนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

30

www.numfon.in.th
ครูน้ำฝน ตักศิลา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

31

www.meesuk.in.th
ครูสุธาทิพย์ ส่งเสริม
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

32

www.tanawat.in.th
ครูธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

33

www.kruduangduean.in.th
ครูดวงเดือน โกยดุลย์
โรงเรียนบ้านหินลาด

34

www.krukomar.in.th
ครูศศิกร ประสารการ
โรงเรียนบ้านหินลาด

35

www.kruwannapon.in.th
ครูวรรณพร ทองเล็ก
โรงเรียนบ้านหินลาด

36

www.krukenit.in.th
ครูเอกพัฒน์ ฉิมวารี
โรงเรียนปะทิววิทยา

37

www.krupond.in.th
ครูปภินวิช จุ้ยนคร
โรงเรียนเมืองหลังสวน

38

www.krukanokphon.in.th
ครูกนกพร ปรีชาปัญญากุล
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

39

www.kruoil.in.th
ครูพรรณ​ทิพา​ ชัง​อินทร์​
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

40

www.kruwat.in.th
ครูกฤษฎ์พงค์ ขุนประดิษฐ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

41

www.kruachi.in.th
ครูอชิรญา ชนะสงคราม
โรงเรียนวัดแหลม

42

www.krujet.in.th
ครูเจตพล ป้อมแดง
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

43

www.krulack-sr3.in.th
ครูภัทราวุธ เพชรชู
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

44

www.krutangmo.in.th
ครูรุ่งนภา ทองเอียง
โรงเรียนไชยาวิทยา

45

www.krupuy.in.th
ครูอุษา เมฆสุข
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

46

www.witthayakankhamnuan.in.th
ครูธนายุส พิจยานนท์
โรงเรียนสตรีระนอง

47

www.krutoon.in.th
ครูไพฑูรย์ จันทร์ชุม
โรงเรียนบ้านป่าตง

48

www.kruple.in.th
ครูดวงใจ เพชรชู
โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

49

www.krupalm.in.th
ครูสัตยา ทองอ่อน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด

50

www.purida.in.th
ครูปูริดา นาควงค์
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

51

www.comkrukik.in.th
ครูศิริโสภา พัฒนพลานนท์
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว

52

www.krujan.in.th
ครูจุฬาสินี ชูประดิษฐ์
โรงเรียนหมิงซิน