ภาพกิจกรรม ศูนย์สุราษฎร์ธานี

อบรมวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี