วันที่ 1 ของการอบรม

08:30 - 08:45 น. พิธีเปิดการอบรม

08:45 - 09:15 น. บรรยายหัวข้อ:
                                        - ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคืออะไร
                                        - ประวัติและโครงสร้างระบบชื่อโดเมน
                                        - ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการบริหารโดเมน .th และ .ไทย

09:15 - 09:45 น. บรรยายหัวข้อ:
                                        - ความสำคัญของการมีชื่อโดเมน และข้อดีของการใช้โดเมน .th
                                        - แนวโน้มการเจริญเติบโตของการใช้งาน โดเมน .th และ .ไทย

09:45 - 10:00 น. บรรยายหัวข้อ: ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น .ไทย อีเมลภาษาไทย และการรองรับ

10:00 - 11:45 น. Workshop:
                                        - การจดทะเบียนชื่อโดเมน
                                        - การสมัครอีเมลภาษาไทย @คน.ไทย
                                        - ขั้นตอนการสมัครสมาชิก หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย
                                        - การขอจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย

11:45 - 12:00 น. บรรยายหัวข้อ: เว็บไซต์คืออะไร

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 น. บรรยายหัวข้อ: วิธีการเตรียมเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์

15:00 - 16:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

วันที่ 2 ของการอบรม

08:30 - 12:00 น. Workshop:
                                        - การต่ออายุชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย
                                        - วิธีการเชื่อมต่อชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย กับ Google Sites และการตั้งค่า Analytics

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ต่อ)

15:00 - 15:30 น. ชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

15:30 - 16:00 น. สรุปการอบรม ถาม-ตอบ และปิดการอบรม

หมายเหตุ:
1. พักรับประทานอาหารว่างประมาณ 15 นาที ในช่วงเช้าและบ่าย
2. ผู้มีสิทธิ์รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (>80%) และต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการอบรม โดยท่านจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลภายใน 15 วัน หลังจากคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้น