ผลงานครู ศูนย์ กทม.

อบรมวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.

ภาพกิจกรรม

ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ

โรงเรียนหอวัง

เว็บไซต์ : jacksupermath.in.th

ครูเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เว็บไซต์ : krunarak.in.th

ครูประกิต อนุมาศ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

เว็บไซต์ : krukit.in.th

หมายเหตุ

01

www.krutee.in.th
ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

02

www.krunumnim.in.th
ครูเบญจวรรณ มณีเนียม
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

03

www.krujo.in.th
ครูศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

04

www.jaindy404.in.th
ครูธนัชพร เปียดี
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

05

www.peerada-kook.in.th
ครูพีรดา จันคำ
โรงเรียนชัยสิทธาวาส
"พัฒน์ สายบำรุง"

06

www.krupornthip.in.th
ครูภรณ์ทิพย์ ลาภทวี
โรงเรียนชัยสิทธาวาส
"พัฒน์ สายบำรุง"

07

www.physicsjibjib.in.th
ครูอัญชลี บุญตา
โรงเรียนชัยสิทธาวาส
"พัฒน์ สายบำรุง"

08

www.kittipot.in.th
ครูกิตติพศ ไชยคำภา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

09

www.krukorn.in.th
ครูนรากรณ์ จินพุทธ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

10

www.krunarak.in.th
ครูเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

11

www.papasirin.in.th
ครูปภัสรินทร์ ภานุอริยะเกียรติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

12

www.kruamnaj.in.th
ครูอำนาจ ใจซื่อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

13

www.gwakngern.in.th
ครูประยูร โอ่งเคลือบ
โรงเรียนทวีธาภิเศก

14

www.singroove.in.th
ครูศิลปชัย พิมเนียม
โรงเรียนทวีธาภิเศก

15

www.krusani.in.th
ครูศนิชา สงภักดี
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย

16

www.armortec.in.th
ครูปิยศักดิ์ ศรีสิทธิไพบุลย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

17

www.krumiew.in.th
ครูดุจอรุณ อินตา
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

18

aod3000.in.th
ครูพรศักดิ์ สุขีวรรณ
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

19

www.mosmusic.in.th
ครูสุทิน ไชยนา
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

20

www.krukit.in.th
ครูประกิต อนุมาศ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

21

www.kruball.in.th
ครูหัสชัย ทวีผล
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

22

www.superman.in.th
ครูซุปเป้อร์ สุกันทา
โรงเรียนราชนันทาจารย์
สามเสนวิทยาลัย 2

23

www.saowalak15.in.th
ครูเสาวลักษณ์ โจมจันทึก
โรงเรียนราชนันทาจารย์
สามเสนวิทยาลัย 2

24

www.krukeaw.in.th
ครูเกตุแก้ว บุญยอด
โรงเรียนราชินีบน

25

www.lookjeab.in.th
ครูจิรัฐติกานต์ คำวิชัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

26

www.krookased.in.th
ครูวิไลพร ลาหงษ์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

27

www.krumon.in.th
ครูประภาศรี เที่ยงธรรม
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม

28

www.krupun.in.th
ครูปัญณวีย์ รามสูต
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม

29

www.kunkruployict.in.th
ครูพลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล
โรงเรียนวัดป่าประดู่

30

www.krutudtuict.in.th
ครูศิริลักษณ์ ศิริเวช
โรงเรียนวัดป่าประดู่

31

www.panitnan.in.th
ครูพนิตนันท์ สุธาวา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

32

www.classroomkrujojoe4046.in.th
ครูวรวุฒิ แก้วตา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค

33

www.classroomkrusri174.in.th
ครูทิฐินัย ศรีแก้วพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม

34

www.kruhugo.in.th
ครูไชยยศ แวววรรณจิตต์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

35

www.krumoss.in.th
ครูสิริธร รมย์ราช
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

36

www.aorsri.in.th
ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

37

www.keamtru.in.th
ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

38

www.deeton.in.th
ครูเบญจพร จักรบวรพันธ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

www.krunok.in.th
ครูอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40

www.pathitta.in.th
ครูปทิตตา วารัมย์
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม

41

www.thesmallzalt.in.th
ครูสุรศักดิ์ เฟวท์
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม

42

www.krutop.in.th
ครูกิตติธัช กายสะอาด
โรงเรียนสารวิทยา

43

www.kruoiler.in.th
ครูภัสรสุดา วงษ์ยังอยู่
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

44

www.krusurumpa.in.th
ครูสุรัมภา บุญการีย์
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

45

www.jacksupermath.in.th
ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ
โรงเรียนหอวัง