ผลงานครู
ศูนย์ร้อยเอ็ด

@ โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพกิจกรรม

01
banhuanontan.in.th /
บ้านหัวโนนตาล.ไทย
ครูกนกวรรณ จันทวงษ์
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล
(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

02
krutham.in.th / ครูธรรม.ไทย
ครูกฤษณพงศ์ บุรารัตน์
โรงเรียนบ้านหวายหลึม

03
bochabi.in.th / โบชาบิ.ไทย
ครูกาญจนาพร ทองวิเศษ
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

04
krukittiphum.in.th / ครูกิตติภูมิ.ไทย
ครูกิตติภูมิ สาชะรุง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

05
kiat.in.th / เกียรติ.ไทย
ครูเกียรติดำรงค์ ลาพัง
โรงเรียนบ้านราชธานี

06
kaewrutai.in.th / แก้วฤทัย.ไทย
ครูแก้วฤทัย วันนิจ
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี

07
kunchang.in.th / ขุนช้าง.ไทย
ครูคำสัน แน่นอุดร
โรงเรียนป่าแดงหนองฮู
หนองตอโนนไทย

08
kruploysonstem.in.th /
ครูพลอยสอนสะเต็ม.ไทย
ครูชนาภัทร แสงงาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

09
supportkru.in.th / ส่งเสริมครู.ไทย
ครูชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

10
krutikcom.in.thครูติ๊กคอม.ไทย
ครูชาตรี ทองมาตา
โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล

11
bandinhora.in.th / บ้านดินโหรา.ไทย
ครูทองคำ เพ็ชรหงษ์
โรงเรียนโพรเมืองประชารัฐฯ

12
krutipwan.in.th / ครูทิพวรรณ.ไทย
ครูทิพวรรณ เอื้อประชา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

13
krooare.in.th / ครูอาร์.ไทย
ครูนันธิญา เกรียงสมร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

14
nucool.in.th / นุคูล.ไทย
ครูนุกูล ศรีโอษฐ์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

15
banpayom.in.th / บ้านพยอม.ไทย
ครูพงษ์ศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ
โรงเรียนบ้านพยอม

16
kruporntiwa.in.th / ครูพรทิวา.ไทย
ครูพรทิวา ฤทธิ์ธวัช
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่

17
chanchaopremium.in.th /
จันทร์เจ้าพรีเมียม.ไทย
ครูภาณินี ขุขันธิน
โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ

18
kruyaow.in.th / ครูเยาว์.ไทย
ครูภิญญามาศ ภาระจ่า
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

19
phkruthai.in.th / พีเอชครูไทย.ไทย
ครูภูริ หงษ์ศรี
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

20
bangpanna.in.th / แบ่งปันนะ.ไทย
ครูมณี ผ่านจังหาร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

21
kruyuwathida.in.th / ครูยุวธิดา.ไทย
ครูยุวธิดา เมฆวัน
โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง

22
krupansukh2.in.th / ครูปันสุข2.ไทย
ครูรัชฎาภรณ์ กองเพ็ชร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

23
krumount.in.th / ครูเมาท์.ไทย
ครูลลิตา เมาะราษี
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่

24
kruwittaya.in.th / ครูวิทยา.ไทย
ครูวิทยา เมฆวัน
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

25
banjan.in.th / บ้านจาน.ไทย
ครูวุฒิชัย ลีลา
โรงเรียนบ้านจาน

26
krukartoon.in.th / ครูกะตูน.ไทย
ครูศศิธร เดชภูมี
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา

27
dos.in.th / ดอส.ไทย
ครูศักดิ์ดา ปาสานำ
สพป.มหาสารคาม เขต 2

28
krumarx-ji.in.th / ครูมากซ์จี.ไทย
ครูศิวัช ภักดีแก้ว
โรงเรียนน้ำวรวิทย์

29
josephlive.in.th / โจเซฟไลฟ์.ไทย
ครูศุภกร พิสิษฐ์รัชชานนท์
โรงเรียนบ้านเขือง

30
kruporpatomwai.in.th /
ครูปอปฐมวัย.ไทย
ครูศุภกิตติ์ พันธ์หินกอง
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่

31
sornorsampan.in.th /
ศอนอสัมพันธ์.ไทย
ครูสัมพันธ์ เอกรักษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

32
kruping.in.th / ครูปิ๋ง.ไทย
ครูสุธาทิพย์ น้อยบุดดี
โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ
(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

33
krumonshare.in.th / ครูม่อนแชร์.ไทย
ครูสุรศักดิ์ พาโนมัย
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 

34
bananan.in.th / บ้านอนันต์.ไทย
ครูสุรัชนา โปร่งจันทึก
โรงเรียนบ้านอนันต์
(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)

35
ganthawee.in.th / กันทะวี.ไทย
ครูสุวรรณา กันทะวี
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

36
krutoptop.in.th / ครูท๊อปท๊อป.ไทย
ครูหัตถชัย รัตพลที
โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

37
atitiya.in.th / อธิติยา.ไทย
ครูอธิติยา ศรีคำแซง
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

38
attawoot.in.th / อรรถวุฒิ.ไทย
ครูอรรถวุฒิ บรรเลงการ
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

39
fofang.in.th / ฟอฟาง.ไทย
ครูอรวรรณ สุขศรี
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

40
krukratae.in.th / ครูกระแต.ไทย
ครูสุกัญญา ดารังวัล
โรงเรียนบ้านสุขเกษม

41
kruchompoo.in.th / ครูชมพู่.ไทย
ครูธิดารัตน์ โมฆรัตน์
โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์