ผลงานครู
ศูนย์ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567

ภาพกิจกรรม

01
mareyane.in.th / มารียานี.ไทย
ครูกนกวรรณ สมพงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองป่าตอง

02
krukassarin.in.th / ครูเกสรินทร์.ไทย
ครูเกสรินทร์ หนูมาก
โรงเรียนบ้านฉลอง

03
krupeekwan.in.th / ครูพี่ขวัญ.ไทย
ครูขวัญชนก ปะหนัน
โรงเรียนอนุบาล อบต.เชิงทะเล

04
pangpond.in.th / ปังปอน.ไทย
ครูจรันต์พร ทรัพย์สิน
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง
(บ้านไสน้ำเย็น)

05
kwang.in.th / กวาง.ไทย
ครูจรีพร พรหมพัฒน์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1

06
kruprinzy.in.th / ครูปริญซี่.ไทย
ครูชนม์นิภา เนียมทรง
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502)

07
jaoh.in.th / จ๊ะโอ๋.ไทย
ครูชไมพร รัตนวิลัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

08
bansalapoa.in.th / บ้านซาลาเปา.ไทย
ครูชลธิชา คหาปนะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร์ (อบต.เชิงทะล)

09
krumac.in.th / ครูแมค.ไทย
ครูชัยรัตน์ ตั๋นสกุล
โรงเรียนสวนศรีวิทยา

10
kanmoo.in.th / แคนมู.ไทย
ครูณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา

11
khunkrubeau.in.th / คุณครูโบว์.ไทย
ครูธนพร ณ วาโย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

12
wandeedee.in.th / วันดีดี.ไทย
ครูธนวรรณ อารีย์พงศ์
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)

13
bankrukhwan.in.th /
บ้านครูขวัญ.ไทย
ครูธนัญณ์ภัค บุญลึก
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502)

14
krutararat.in.th / ครูธารารัตน์.ไทย
ครูธารารัตน์ อินทปัน
โรงเรียนนวัดสมหวัง

15
teacherewii.in.th / ครูธารารัตน์.ไทย
ครูธิดารัตน์ ไชยวรรณ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

16
kruteerayut.in.th / ครูธีรยุทธิ์.ไทย
ครูธีรยุทธิ์ หนักแน่น
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม

17
kunjinny.in.th / คุณจินนี่.ไทย
ครูนภชนก จินดาวงษ์
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง
(บ้านไสน้ำเย็น)

18
napatip.in.th / นภาทิพย์.ไทย
ครูนภาทิพย์ สิทธิชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

19
qroopong.in.th / ครูโป้ง.ไทย
ครูอัฐพร แซ่อุ้ย
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบำรุง)

20
kruzoh.in.th / ครูเซาะ.ไทย
ครูปวีณา ปะหนัน
โรงเรียนอนุบาล อบต.เชิงทะเล

21
suankhunt.in.th / สวนคุณธีร์.ไทย
ครูปาลีรัฐ มานะเลิศ
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502)

22
punyawee.in.th / ปุณยวีร์.ไทย
ครูปุณยวีร์ แกล้วกล้า
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

23
namfonja.in.th / น้ำฝนจร่า.ไทย
ครูภคนันท์ สิกะพงค์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1

24
krumallika.in.th /ครูมัลลิกา.ไทย
ครูมัลลิกา ชุมทอง
โรงเรียนวัดสมหวัง

25
kruyot.in.th / ครูยุทธ.ไทย
ครูยุทธภูมิ สอนวิสัย
โรงเรียนสวีวิทยา

26
krurin.in.th / ครูริน.ไทย
ครูรินรดา สุขแก้ว
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)

27
kruvuttipun.in.th / ครูวุฒิพันธุ์.ไทย
ครูวุฒิพันธุ์ พูลศิริ
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502)

28
sikhwan.in.th / ศิขวัญ.ไทย
ครูศิริขวัญ มิ่งแก้ว
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502)

29
krudai.in.th / ครูได๋.ไทย
ครูศิริมณี ทองคำพันธุกุล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองป่าตอง

30
jeejoy.in.th / จี้จอย.ไทย
ครูศิริรัตน์ ซื่อสกุลไพศาล
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

31
pisom.in.th / พี่ส้ม.ไทย
ครูศุภศิรื พฤกษะศรี
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบำรุง)

32
krulookchine.in.th / ครูลูกชิ้น.ไทย
ครูสรัล วิจิตร
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

33
sayanee.in.th / สายาณี.ไทย
ครูสายาณี อาบูซาเเล
โรงเรียน​เทศบาลตำบล​รัษฎา

34
rongnun.in.th / รองนันท์.ไทย
ครูสุนันทา พ่วงทอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1

35
supanunlex.in.th / เล็กสุภานันท์.ไทย
ครูสุภานันท์ จันทศิริ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองป่าตอง

36
garfair.in.th / การ์แฟ.ไทย
ครูสุวพัชร แกมนิรัตน์
โรงเรียนบ้านฉลอง

37
kruau.in.th / ครูอุ๊.ไทย
ครูหนึ่งฤทัย ปานบุตร
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

38
hatcha.in.th / หัชชา.ไทย
ครูหัชกช อมตพันธุ์
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง
(บ้านไสน้ำเย็น)

39
anwa.in.th / อันวา.ไทย
ครูอันวา ลอลาวา
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง
(บ้านไสน้ำเย็น)

40
reerat.in.th / รีรัตน์.ไทย
ครูอารีรัตน์ ยะวิเชียร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองป่าตอง

41
kruyee.in.th / ครูยี.ไทย
ครูอิสมาแอ บือราเฮง
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502)

42
kruumarat.in.th / ครูอุมารัตน์.ไทย
ครูอุมารัตน์ อุศมา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

43
kruaneksoncom.in.th /
ครูเอนกสอนคอม.ไทย
ครูเอนก บุญมาเลิศ
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล​ (ตันติวิท)​

44
kannikorn.in.th / กรรณิกรณ์.ไทย
ครูกรรณิกรณ์ แก้วพะวงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง
(บ้านไสน้ำเย็น)

45
krujedsada.in.th / ครูเจษฎา.ไทย
ครูเจษฏา กิจแก้ว
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง
(บ้านไสน้ำเย็น)

46
nuengruedee.in.th / หนึ่งฤดี.ไทย
ครูหนึ่งฤดี แขกเต้
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)

47
leena.in.th / ลีน่า.ไทย
ครูรอฮานา จันคำ
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)