ผลงานครู
ศูนย์ปทุมธานี

@ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

01
kruampere45.in.th /
ครูแอมแปร์45.ไทย
ครูกฤษณา มีณรงค์
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

02
krumeaw.in.th / ครูแม้ว.ไทย
ครูขนิษฐา บำรุงลาน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

03
krujoyza.in.th / ครูจอยซ่า.ไทย
ครูจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

04
kruchaiyot.in.th / ครูชัยยศ.ไทย
ครูชัยยศ กล่ำถึก
โรงเรียนวัดอดิศร

05
knatcha.in.th / เคณัชชา.ไทย
ครูณัชชา บุญประไพ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

06
kruteam.in.th / ครูทีม.ไทย
ครูณัฐพงษ์ ตันติพรหม
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

07
jaifu.in.th / ใจฟู.ไทย
ครูณัทฐดนย์ นุชโสภา
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

08
kruza.in.th / ครูซา.ไทย
ครูดนุพล นิโอ๊ะ
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

09
eduarm.in.th / อีดียูอาร์ม.ไทย
ครูเทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

10
puancom.in.th / เพื่อนคอม.ไทย
ครูธันยวัฒน์ แสงเดือน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

11
krupeethee.in.th / ครูพี่ธี.ไทย
ครูธีรเกียรติ สอนสัญ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
(มณีวิทยา)

12
nongnapus.in.th / นงค์นภัส.ไทย
ครูนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”

13
vfxgen.in.th / วีเอฟเอกซ์เจน.ไทย
ครูนิลละกาฬ บุบผาโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14
nuibussaba.in.th / นุ้ยบุษบา.ไทย
ครูบุษบา​ มณีวงศ์​ โรงเรียน​บ้าน​ตำ​หรุ ​(วิง​ประชา​สงเคราะห์)​

15
pnd.in.th / พีเอ็นดี.ไทย
ครูปนัดดา คำคูณ
โรงเรียวัดนพรัตนาราม

16
nalook.in.th / น่าลุค.ไทย
ครูประมาณ ศิริพิรุณ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

17
preeyakamol.in.th / ปรียากมล.ไทย
ครูปรียากมล แมลงภู่
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

18
prempree.in.th / เปรมปรีดิ์.ไทย
ครูปิยะนัฐ เปรมปรีดิ์
โรงเรียวัดนพรัตนาราม

19
krujokrub.in.th / ครูโจ้ครับ.ไทย
ครูพงศ์พัทธ์ สาสีทา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

20
phornchai.in.th / พรชัย.ไทย
ครูพรชัย ช่วยเอียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก

21
krukaekai.in.th / ครูเก๋ไก๋.ไทย
ครูพรรทิวา พยัควรรณ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
(มณีวิทยา)

22
majuree.in.th / มจุรีย์.ไทย
ครูมจุรีย์ สายยนต์
โรงเรียนบ้านตำหรุ
(วิงประชาสงเคราะห์)

23
missmuji.in.th / มิสมุจิ.ไทย
ครูมุจลินท์ ไผ่ทองคำ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

24
yukoldee.in.th / ยุคลดี.ไทย
ครูยุคลทิพย์ ใจขำ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
ในพระราชูปถัมภ์ฯ

25
nongcom.in.th / น้องคอม.ไทย
ครูยุพเรศ ขาวฉ่ำ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

26
jameyusecurity.in.th /
เจมยุซีเคียวริตี้.ไทย
ครูยุรนันท์​ เถื่อนพงษ์​
โรงเรียน​บ้าน​ตำ​หรุ​
(วิง​ประชา​สงเคราะห์)​

27
krusanuk.in.th / ครูสนุ๊ก.ไทย
ครูรพีพร อ่วมเมือง
โรงเรียนบ้านตำหรุ
(วิงประชาสงเคราะห์)

28
rawintha.in.th / รวินทรา.ไทย
ครูรวินทรา ชมแค
โรงเรียนบ้านตำหรุ
(วิงประชาสงเคราะห์)

29
hongpakkrunon.in.th /
ห้องพักครูนนท์.ไทย
ครูรัชชานนท์ ศรีใส
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

30
krupui.in.th / ครูปุ๊ย.ไทย
ครูรัตนาภรณ์ พรหมเหลือง
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

31
lamai.in.th / ละมัย.ไทย
ครูละมัย ดอนตะไนย์
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

32
krunoktech.in.th / ครูนกเทค.ไทย
ครูวลีรัตน์ การะดี
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

33
kruwassana.in.th / ครู-วาสนา.ไทย
ครูวาสนา หงษ์ษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

34
krucompraew.in.th /
ครูคอมแพรว.ไทย
ครูวิลาวัณย์ ผลเงาะ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

35
krudogart.in.th / ครูดอกอาท.ไทย
ครูวุฒิกร เฉลิมวิริยะ
โรงเรียนบ้านชวดบัว

36
kunkruman.in.th / คุณครูแมน.ไทย
ครูศุภกฤต ศรีวรมย์
โรงเรียนวัดดอนยอ

37
krusathit.in.th / ครูสถิตย์.ไทย
ครูสถิตพงศ์ แยบเขตร์การณ์
โรงเรียนบ้านน้ำรอบ

38
keylad.in.th / คีย์ลัด.ไทย
ครูสันติ คำสอน
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

39
aorcom.in.th / อ้อคอม.ไทย
ครูสุชาดา แสงเดือน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

40
sutidate.in.th / สุธิเดช.ไทย
ครูสุธิเดช สุวรรณลา
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

41
atchayarat.in.th / อัชญารัตน์.ไทย
ครูอัชญารัตน์ สมรอบรู้
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

42
coolohmclub.in.th / ครูโอมครับ.ไทย
ครูเอกรัฐ ราชประโคน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

43
airair.in.th / แอร์แอร์.ไทย
ครูปัทมา มากดี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

44
nipaporn.in.th / นิภาพร.ไทย
ครูนิภาพร นนธิสอน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

45
rutti.in.th / รุทติ.ไทย
ครูรัตติยา พุ่มพวง
โรงเรียนสายปัญญารังสิต

46
piprae.in.th / พิแพร.ไทย
ครูแพรทอง พิลาสา
โรงเรียนสายปัญญารังสิต

47
kittiohm.in.th / กิตติโอม.ไทย
ครูกิตติวัฒน์ ยอดอินทร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

48
sonnarin.in.th / ศรนรินทร์.ไทย
ครูศรนรินทร์ อิ่นคำ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

49
krulhong.in.th / ครูหลง.ไทย
ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

50
kruaranya.in.th / ครูอรัญญา.ไทย
ครูอรัญญา มะลิวัลย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี