ผลงานครู

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 

01
wanglaoshi.in.th / หวังเหล่าซือ.ไทย
ครูกนิษฐา เขจรจิตร
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

02
kunyaphat67.in.th /
กัญญภัทร67.ไทย
ครูกัญญภัทร อินทรอักษร
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

03
krujeenun.in.th / ครูจีนันท์.ไทย
ครูจี​รนันท์​ แสดง​ฤทธิ์​
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

04
kruchorpetch.in.th / ครูช่อเพชร.ไทย
ครูช่อเพชร ครองรักษ์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

05
sasachalisa.in.th / สาสาชาลิสา.ไทย
ครูชาลิสา ทองไสว
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

06
chutimaclassroom.in.th /
ชุติมาคราสรูม.ไทย
ครูชุติมาภรณ์ บุญราช
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

07
chujaimanamane.in.th /
ชูใจมานะมานี.ไทย
ครูชูใจ ช่วยโนน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

08
patthita.in.th / ภัชฐิตา.ไทย
ครูฐิตาภา ฉั่วตระกูล
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

09
nutchuda.in.th / ณัฐชุดา.ไทย
ครูณัฐชุดา วงษ์อนุ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

10
thayada2728.in.th /
ธยาดา2728.ไทย
ครูธยาดา ดีบ้านโสก
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

11
thanyafirst.in.th / ธัญญะเฟิส.ไทย
ครูธัญวรรณ ตินจินดา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

12
krunakhonrat.in.th / ครูนครรัฐ.ไทย
ครูนครรัฐ โชติพรม
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

13
krunawarat.in.th / ครูนวรัตน์.ไทย
ครูนวรัตน์ เชื่อมขุนทด
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

14
engkrubeer.in.th /
อังกฤษครูเบียร์.ไทย
ครูปิติพร โรจน์ประทักษ์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

15
punyaaoh.in.th / ปุณยาโอ๋.ไทย
ครูปุณยาพร สุทธิอาจ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

16
pasinee.in.th / ภาสินี.ไทย
ครูภาสินี คำนุ
โรงเรียนบ้านซับพริก

17
vasanavong.in.th / วาสนาวงศ์.ไทย
ครูวาสนา วงศ์จารุกิตติ์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

18
wishuda.in.th / วิชุดา.ไทย
ครูวิชุดา เกตุงาม
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

19
krusiriporn.in.th / ครูศิริพร.ไทย
ครูศิริพร สุรินทร์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

20
kaojai-chinese.in.th / เข้าใจ-จีน.ไทย
ครูสกุลรพี นิมนขานิ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

21
krusarisa.in.th / ครูสาริศา.ไทย
ครูสาริศา บูรจิรโรจ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

22
bestsuchanan.in.th /
เบสท์สุชานันท์.ไทย
ครูสุชานันท์ อุลิตผล
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

23
sutthirak.in.th / สุทธิรักษ์.ไทย
ครูสุทธิรักษ์ คำนุ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

24
plerdplearn.in.th / เพลิดเพลิน.ไทย
ครูสุทธิรัศมิ์ ชุตินาทดลเจือ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา