ผลงานครู

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง จ.พิจิตร
วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567 

01
engbykrupuiiz.in.th /
อิ้งบายครูปุ๋ย.ไทย
ครูวรรณภรณ์ อยู่พันธ์
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

02
kruallaui.in.th / ครูออลอุ๋ย.ไทย
ครูอลิษา สระทองแดง
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

03
kruphudong.in.th / ครูปูดอง.ไทย
ครูศิริวรรณ เหมือนกรุง
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

04
krutonsran.in.th / ครูต้นสรัล.ไทย
ครูสรัล สำลี
โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม

05
krukwangnaka.in.th /
ครูกวางนะคะ.ไทย
ครูกฤษณา สุขประมาณ
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์

06
kruployjaidee.in.th /
ครูพลอยใจดี.ไทย
ครูสุนิสา จันทร์บุญนาค
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

07
kruesso.in.th / ครูเอสโซ่.ไทย
ครูกฤษกร ไชยวรรณ
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

08
krutonga.in.th / ครูตองเอ.ไทย
ครูละอองทิพย์ มีทรัพย์
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

09
kruchelsea.in.th / ครูเชลซี.ไทย
ครูศราวุธ ตั้งใจ
โรงเรียนตะพานหิน

10
krunujaree.in.th / ครูนุจรีย์.ไทย
ครูนุจรีย์ อุบลจิตต์
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี

11
krumoorakthai.in.th /
ครูหมูรักษ์ไทย.ไทย
ครูกฤษณะ จันสนิท
โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)

12
krupolsocial.in.th /
ครูพลโซเชียล.ไทย
ครูจตุพล พรานบุญ
โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่54)

13
krutookkata.in.th / ครูตุ๊กกะตา.ไทย
ครูเสาวรีย์ คณฑา
โรงเรียนบ้านเนินขวาง

14
krupumsoncom.in.th /
ครูปุ้มสอนคอม.ไทย
ครูพรรณธิดา มิตตัสสะ
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง

15
krunuch.in.th / ครูนุช.ไทย
ครูอนุชจรี กัลยา
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง

16
withamon.in.th / วิทย์ธมล.ไทย
ครูธมลวรรณ เถาวัลย์
โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง

17
krujaidee.in.th /ครูใจดี.ไทย
ครูสิรินุช ใจเอื้อ
โรงเรียนบ้านน้อย

18
krukeagood.in.th / ครูเก๋กู๊ด.ไทย
ครูอมรพรรณ เรืองขำ
โรงเรียนวัดบางแก้ว
(บางแก้วพิทยาคม)

19
krupuiinim.in.th / ครูปุยนิ่ม.ไทย
ครูศิรินภา มั่นสัตย์
โรงเรียนวัดบางแก้ว
(บางแก้วพิทยาคม)

20
kruscimoon.in.th / ครูไซมูน.ไทย
ครูธิดา ชูเมือง
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา

21
krurungnapa.in.th / ครูรุ่งนภา.ไทย
ครูรุ่งนภา อุ่นคำปา
โรงเรียนวัดหนองหลวง

22
puysutimon.in.th / ปุ๋ยสุติมนต์.ไทย
ครูสุติมนต์ เหลืองวิเศษ
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี

23
krunamsci.in.th / ครูน้ำวิทย์.ไทย
ครูพิกุล น้อยกรัด
โรงเรียนวัดกลางวงศ์ณี

24
tamhyun.in.th / แตมฮยอน.ไทย
ครูชลธร วรเลิศ
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี