ผลงานครู ศูนย์พิษณุโลก

อบรมวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ภาพกิจกรรม

ครูพิสิษฐ์ สายตา

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

เว็บไซต์ : inbio.in.th

ครูพนิดา ทองคำ

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

เว็บไซต์ : krupreaw.in.th

ครูสิทธิพงศ์ ยะโพ

โรงเรียนอุดมดรุณี

เว็บไซต์ : walent.in.th

หมายเหตุ

01

www.schoolbizutd1.in.th
ครูคำรณ จวนอาจ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

02

www.kroomaew.in.th
ครูอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

03

www.kruun.in.th
ครูอัญฑิกา โพธิ์ไชยย้อย
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

04

www.krujai.in.th
ครูสมใจ สีดาจันทร์
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

05

www.krupanyuth.in.th
ครูพันธ์ยุทธ น้อยพินิจ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

06

www.krutonaor.in.th
ครูอัญญารัตน์ ชวดนุช
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

07

www.krutor.in.th
ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

08

www.krutehn.in.th
ครูอุเทน ชวดนุช
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

09

www.krumongkol.in.th
ครูมงคล ทองห่วง
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

10

www.krumaymay.in.th
ครูศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

11

www.krurat.in.th
ครูไพรัช ทองห่วง
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

12

www.nathanon2023.in.th
ครูณฐนนท์ เวชพร
สพป.พิจิตร เขต 1

13

www.bkcom.in.th
ครูจันทนา มณีรัตน์
โรงเรียนลานสักวิทยา

14

www.coolkwang.in.th
ครูพัชรินทร์ บัวสิน
โรงเรียนอุดมดรุณี

15

www.walent.in.th
ครูสิทธิพงศ์ ยะโพ
โรงเรียนอุดมดรุณี

16

www.jumjim.in.th
ครูปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์
สพป.พิษณุโลก เขต 1

17

www.kruvi.in.th
ครูวิไลวรรณ อุทธตรี
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

18

www.krunannaja.in.th
ครูฐิติมา แก้วกำเนิด
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

19

www.krumayom.in.th
ครูชลธี แสวงทอง
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

20

www.krumunny.in.th
ครูพงศธร เคนสีแก้ว
โรงเรียนบ้านป่าแซง

21

www.krootar-plus.in.th
ครูธนลภย์ วงเดช
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

22

www.kokoi.in.th
ครูเฉลิมพร เพชรนิล
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์

23

www.jarmonrath.in.th
ครูจามรรัตน์ ถุงเงิน
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

24

www.krutuy.in.th
ครูกมลทิน พรมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

25

www.kruat.in.th
ครูองอาจ พรมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

26

www.krumaysa.in.th
ครูกุลติณีย์ พักเรือนดี
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

27

www.inbio.in.th
ครูพิสิษฐ์ สายตา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

28

www.kruchang.in.th
ครูพิศิษพงษ์ นาคภู่
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

29

www.given.in.th
ครูลลิตา แหงมปาน
โรงเรียนท่าชัยวิทยา

30

www.krukanok.in.th
ครูกนกพร ชะเต
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

31

www.ngaem.in.th
ครูคมกริช แหงมปาน
โรงเรียนเมืองเชลียง

32

www.wachi.in.th
ครูวชิรวิทย์ เตชะสืบ
โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา

33

www.krukatick.in.th
ครูกรรณิกา จันกัน
โรงเรียนท่าชัยวิทยา

34

www.krupatta.in.th
ครูภัสตราภรณ์ ทนทาน
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

35

www.krusampe.in.th
ครูอภิสิทธิ์ ศรีเขตการณ์
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

36

www.kruchok.in.th
ครูโชคชัย คำไวย์
โรงเรียนพนมมาศพิทยากร

37

www.kruprae.in.th
ครูพัชรินทร์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

38

www.krujeng.in.th
ครูจีระศักดิ์ อบอาย
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

39

www.krupreaw.in.th
ครูพนิดา ทองคำ
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

40

www.mathkrunoon.in.th
ครูขนิษฐา เกิดเทวา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

41

www.krupok.in.th
ครูกริชรุ่งโรจน์ ปารมีสี
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

42

www.kruammy.in.th
ครูวิภารัตน์ ฉายแสง
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

43

www.surat.in.th
ครูสุรัตน์ เพ็ญเสวี
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

44

www.khunkruann.in.th
ครูทัดดาว ไวสาริกิจ
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

45

www.khunkruben.in.th
ครูเบญจา อุทยานิน
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)

46

www.krujang.in.th
ครูภิรฎา เรืองฤทธิ์
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม

47

www.kruwee.in.th
ครูวีระวุธ ศิริปุณย์
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 2

48

www.kruthapanee.in.th
ครูฐปนีย์ พันธชาติ
โรงเรียนอุตรดิตถ์

49

www.picha.in.th
ครูพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง
สพป.พิษณุโลก เขต 1

50

www.anubalbankhok.in.th
ครูสุจิตรา เพชรป้อ
โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก

51

www.superwilanda.in.th
ครูวิลันดา วรรณาดิเรก
สพป.พิษณุโลก เขต 1