ศูนย์อบรมหลัก

@ โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

@ โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์  1 จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

@ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567

@ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567

@ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567

@ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567

@  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567

@ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567

@ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2567

@ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
(THNIC Academy) จ.ตาก
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2567