ภาพกิจกรรม ศูนย์เชียงใหม่

อบรมวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่