ภาพกิจกรรม ศูนย์ลพบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี