ภาพกิจกรรม ศูนย์พิษณุโลก

อบรมวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก